Regelgeving onder de Wab

Regelgeving onder de Wab

 

Ontstaan recht op transitievergoeding

Op grond van de Wab komen werknemers meteen vanaf de start van hun arbeidsovereenkomst in aanmerking voor een transitievergoeding. Het vereiste dat het dienstverband tenminste 2 jaar moet hebben geduurd, is dus komen te vervallen. Dit betekent bijvoorbeeld dat ook werknemers die in de proeftijd worden ontslagen, recht hebben op een transitievergoeding.

 

Berekening transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2020 wordt de aanspraak op de transitievergoeding niet langer per tijdvak van 6 maanden berekend, maar naar evenredigheid van de duur van het dienstverband. Anders dan voorheen tellen tijdvakken van korter dan 6 maanden dus ook mee. Verder zal geen hogere staffel meer gelden voor dienstverbanden die langer dan 10 jaar hebben geduurd. Ook vervalt de hogere transitievergoeding voor werknemers die tenminste 50 jaar oud zijn en op zijn minst 10 jaar in dienst zijn geweest. Voor alle werknemers gaat dus gelden dat de transitievergoeding 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar bedraagt, ongeacht leeftijd en duur van het dienstverband.

 

Verder krijgt de rechter op grond van de nieuwe regelgeving de bevoegdheid om de voor de werknemer geldende transitievergoeding te verhogen met maximaal 50%. Die mogelijkheid bestaat alleen als de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden op basis van de zogenoemde cumulatiegrond.

 

Op transitievergoeding in mindering te brengen kosten

Het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding wordt aangepast. Op grond van het nieuwe Besluit kan een werkgever in beginsel ook kosten die zijn gemaakt ter bevordering van de kennis en vaardigheden die zijn aangewend voor een andere functie binnen de eigen organisatie, in mindering brengen op de transitievergoeding bij ontslag. Wel blijft gelden dat de betreffende kosten uitsluitend van de transitievergoeding mag worden afgetrokken dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. De wetgever beoogt met deze maatregel werkgevers te stimuleren om te investeren in de bredere inzetbaarheid van werknemers. De geplande inwerkingtredingsdatum van dit besluit is eveneens 1 januari 2020.

 

Compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Deze compensatieregeling werd al eerder geïntroduceerd en krijgt in de Wab een wettelijke basis. Op grond van de compensatieregeling kan de werkgever het UWV verzoeken de transitievergoeding te compenseren die wegens ontslag van een langdurig zieke werknemer is uitbetaald. De compensatieregeling treedt in werking op 1 april 2020. De regeling heeft terugwerkende kracht tot de datum van de inwerkingtreding van de WWZ: 1 juli 2015. Dit betekent dat werkgevers vanaf 1 april 2020 ook nog compensatie kunnen vragen voor transitievergoedingen die bij beëindiging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid in de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020 zijn uitbetaald. De termijn waarbinnen een aanvraag van compensatie transitievergoeding moet worden ingediend is voor de (a) oude gevallen binnen 6 maanden na moment inwerkingtreding nieuwe wet (1 april 2020) en voor de (b)nieuwe gevallen binnen 6 maanden na betaling van de volledige transitievergoeding.

 

Compensatie bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte werkgever

De Wab introduceert compensatieregelingen op grond waarvan door een werkgever compensatie kan worden gevraagd voor de transitievergoeding die hij verschuldigd is in geval van bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte van de werkgever. De regeling is van toepassing op kleine werkgevers, dat wil zeggen werkgevers met minder dan 25 werknemers. De compensatieregeling zal geen terugwerkende kracht hebben. De geplande inwerkingtredingsdatum van deze regeling is 1 januari 2021.