Regelgeving tot 1 januari 2020

Regelgeving tot 1 januari 2020

 

Ontstaan recht op transitievergoeding

Op grond van de WWZ heeft een werknemer recht op de transitievergoeding wanneer het dienstverband na 2 jaar of later eindigt en de beëindiging geschiedt op initiatief van de werkgever. Werknemers die korter dan 2 jaar in dienst zijn, hebben op grond van de regeling onder de WWZ dus geen recht op een transitievergoeding.

 

Berekening transitievergoeding

De transitievergoeding onder de WWZ wordt als volgt berekend:

  • over de eerste 10 jaar van het dienstverband heeft de werknemer recht op 1/6 maandsalaris per 6 gewerkte maanden;
  • over de jaren dat de werknemer langer dan 10 jaar in dienst is geweest, heeft hij recht op 1/4 maandsalaris per 6 gewerkte maanden;
  • voor werknemers van 50 jaar of ouder, die bovendien langer dan 10 jaar in dienst zijn geweest van een werkgever die gemiddeld minimaal 25 werknemers in dienst heeft, geldt dat zij vanaf hun 50per 6 gewerkte maanden recht hebben op 1/2 maandsalaris.

 

Op transitievergoeding in mindering te brengen kosten

Op grond van het Besluit voorwaarden in mindering te brengen kosten op transitievergoeding onder de WWZ, mag een werkgever in beginsel slechts kosten die zijn gemaakt voor activiteiten ter bevordering van de inzetbaarheid van de werknemer buiten de eigen organisatie, op de transitievergoeding in mindering brengen.

 

Transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Indien een werkgever een dienstverband beëindigt wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer, is een transitievergoeding verschuldigd. Dit heeft er in de praktijk toe geleid dat werkgevers het dienstverband na 2 jaar ziekte in veel gevallen niet beëindigen, maar in plaats daarvan ‘slapend’ houden. Ze hoeven dan geen salaris meer te betalen – de loonbetalingsverplichting vervalt immers na 2 jaar – en ontkomen zo aan het betalen van de transitievergoeding.

 

Compensatie bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte werkgever

Op grond van de WWZ moeten werkgevers die hun bedrijf beëindigen omdat zij met pensioen gaan of omdat zij ziek zijn, een transitievergoeding betalen aan hun werknemers.