Compensatieregeling transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Geplaatst op: 22 oktober 2019

Naast de introductie van de Wab per 1 januari a.s. brengt 2020 nog een nieuwe regeling die belangrijk is voor werkgevers in Nederland. Dit betreft de Regeling compensatie transitievergoeding die op 1 april 2020 in werking zal treden. Deze regeling voorziet in de mogelijkheid voor werkgevers om een bij de beëindiging van het dienstverband betaalde transitievergoeding terug te vorderen van het UWV. Deze mogelijkheid tot compensatie is beperkt tot 2 situaties. Ten eerste het geval van bedrijfsbeëindiging als gevolg van pensionering, ziekte dan wel overlijden van de ondernemer zelf. Deze regeling ziet op het kleinbedrijf (minder dan 25 werknemers) en zal slechts beperkt van toepassing zijn.

 

De andere situatie, waar meer werkgevers mee te maken zullen krijgen, betreft de beëindiging van de arbeidsovereenkomst na 104 weken ziekte. Ook in die situatie is de werkgever sinds de inwerkingtreding van de WWZ gehouden om aan de werknemer een transitievergoeding te betalen bij beëindiging van het dienst verband. Omdat de werkgever gedurende de loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar ook (een gedeelte van) het loon heeft moeten doorbetalen is er nu de mogelijkheid om voor de betaling van de transitievergoeding gecompenseerd te worden.

 

Voorwaarden

De voorwaarde om voor compensatie van de transitievergoeding in aanmerking te komen is dat het dienstverband daadwerkelijk is geëindigd omdat de werknemer 2 jaar ziek is. Dat betekent dat als er in onderling overleg een dienstverband wordt beëindigd na een periode van arbeidsongeschiktheid van anderhalf jaar, bijvoorbeeld vanwege een verkregen IVA-uitkering, en er daarbij een transitievergoeding wordt betaald, deze niet voor compensatie niet in aanmerking komt.

 

Datzelfde geldt voor de situatie waarin een werknemer die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar in de loop van dat jaar ziek wordt. Per 1 januari 2020 zal ook in die situatie na het einde van de arbeidsovereenkomst van de werknemer een transitievergoeding moeten worden betaald. Aangezien er geen sprake is geweest van 2 jaar arbeidsongeschiktheid komt deze betaalde transitievergoeding niet voor compensatie in aanmerking.

 

Terugwerkende kracht

De regeling wordt met terugwerkende kracht ingevoerd. Dat betekent dat werkgevers ook voor ontslagen die plaatsvonden voor 1 april 2020 nog een compensatie kunnen aanvragen. Voor deze aanvragen hebben werkgevers de tijd tot en met 30 september 2020. Maar deze terugwerkende kracht is beperkt tot gevallen waarin de loondoorbetalingsplicht van 2 jaar is geëindigd na 1 juli 2015. Ligt de datum waarop de werknemer 2 jaar arbeidsongeschikt was vóór 1 juli 2015 en is het dienstverband beëindigd na 1 juli 2015 met betaling van de transitievergoeding, dan kan de werkgever daarvoor naar alle waarschijnlijkheid geen compensatie verkrijgen.

 

Maximale compensatie

De compensatie zal niet in alle gevallen het volledige bedrag van de door de werkgever betaalde transitievergoeding omvatten. De maximale compensatie is:

  • niet hoger dan het bedrag aan transitievergoeding verschuldigd op de dag ná het verstrijken van de termijn van 2 jaar;
  • niet hoger dan de maximale transitievergoeding (in 2019: € 81.000 bruto of één jaarsalaris indien dat hoger is);
  • niet hoger dan het belastbaar loon dat de werkgever gedurende 2 jaar loon doorbetalingsverplichting aan werknemer heeft betaald.

 

Aangezien het in de praktijk het dienstverband met een arbeidsongeschikte werknemer na 2 jaar niet onmiddellijk kan worden opgezegd en het doorlopen van een UWV-procedure enige tijd in beslag neemt, is het niet ondenkbaar dat een werkgever na de beëindiging van het dienstverband een hogere transitievergoeding moet betalen dan door het UWV gecompenseerd kan worden.

 

Met de introductie van de compensatieregeling is er voor werkgevers in feite geen reden meer om het dienstverband met een zieke werknemer na afloop van de loondoorbetalingsverplichting niet te beëindigen, afgezien wellicht van de werkgevers die eigen risicodragers zijn voor de WIA. Omdat het te compenseren bedrag wel beperkt is, is het aan te raden om eventuele zogenoemde slapende dienstverbanden nu spoedig te beëindigen. Vervolgens is het raadzaam om te inventariseren welke dienstverbanden er in de periode 1 juli 2015 – 1 april 2020 wegens langdurige arbeidsongeschiktheid zijn beëindigd en welke vergoedingen daarbij zijn betaald. Dan kunt u goed voorbereid per 1 april a.s. de compensatie gaan aanvragen. Uiteraard helpen wij u daarbij graag.