Ketenregeling tot 1 januari 2020

Regelgeving tot 1 januari 2020

 

Onder de WWZ bepaalt artikel 7:668a BW dat de vierde achtereenvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege geldt als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is ook het geval als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ten minste één keer is verlengd en de totale duur van het dienstverband van de werknemer een periode van 2 jaar overschrijdt. Voor het bepalen van deze periode van 2 jaar worden arbeidsovereenkomsten met een tussenperiode van maximaal 6 maanden bij elkaar opgeteld. Elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten met verschillende werkgevers worden ook bij elkaar opgeteld, mits de werkgevers wat betreft het werk dat de werknemer bij de eerste werkgever deed en bij de nieuwe werkgever zal doen redelijkerwijze moeten worden geacht elkaars opvolger te zijn. Denk hierbij aan een uitzendkracht die vervolgens in dienst treedt bij de inlener. De uitzendkracht zal als werknemer hoogstwaarschijnlijk precies hetzelfde werk blijven doen, zij het dat zijn formele werkgever niet langer het uitzendbureau is. In dat geval wordt de duur van de arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau meegeteld voor het bepalen of er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand is gekomen.

 

Bovenstaande wordt ook wel de ketenregeling genoemd, aangezien er sprake is van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die als het ware een keten van arbeidsovereenkomsten vormen. De regeling is in werking getreden op 1 juli 2015 als onderdeel van de WWZ.

 

Werking in de praktijk

Het idee achter de wijziging van de ketenregeling destijds was  dat flexibele arbeidskrachten, waaronder werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, eerder in aanmerking zouden komen voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In de praktijk is echter gebleken dat dit gewenste effect is uitgebleven, waardoor de ketenregeling onder de WWZ ervoor zorgde dat flexibele werknemers juist minder lang bij één werkgever konden blijven.